oktober 31, 2018

– Samisk reindrift, språkrøkt og utdanning møter nordiske grensehindre, sa Per-Olof Nutti

I Nordisk råds sesjon i Oslo i dag løfta Per-Olof Nutti, president i Samiskt parlamentariskt Råd (SPR), og styrelseordförande i Sametinget i Sverige fram reindrift, språkråkt og utdanning som viktige samiske arbeidsområde som stadig møter grensehindere mellom Norge, Sverige og Finland.  På vegner av samarbeidsministrane takka Margit Wallstrom for innlegget og lovte å ta opp samiske rettar på den mest systematiske måtebn vidare. Ho viste til problem med helikoptertrafikk, tollreglar og andre konkrete problem, og lovte at samiske representantar også framover blir invitertev til formøte i Grensehnderrådet.

 

Herer Per-Olof Nuttis innlegg i sesjonen:

Buorre beaivi! Mon lean Ella Nilsa Biete Ber Ovllá ja mon lean SPR:a presideantta.

Tack för möjligheten att få lyfta några viktiga frågor. För oss samer är det naturligt att relatera till varandra över nationsgränserna. Det är dock inte lika naturligt för de nordiska länderna att samarbeta över gränserna när det gäller samiska frågor.

Låt mig ge några exempel:

När Sverige och Norge kom överens om var gränsen skulle dras år 1751, skrevs ett gränstraktat. Den innehöll ett tillägg om samernas rättigheter och den gränsöverskridande renskötseln – kallad Lappkodicillen. Ett antal renbeteskonventioner senare står Sverige och Norge sedan 2005 utan en gemensam överenskommelse om hur den gränsöverskridande renskötseln ska bedrivas. 2014 presenterades ett samiskt förslag för de norska och svenska regeringarna, men ännu har inget beslut fattats. Gränsöverskridande renskötsel handlar också om regler kring skotertrafik, in- och utförsel av hundar och renar, och om rovdjurspolitik.

Ett annat område som berör SPR:s och sametingens verksamhet är språkvård. Hittills har vi bedrivit vårt expertorgan Giellagáldu som ett interreg-projekt. Här har vi stött på gränshinder när det gäller till exempel gemensam budget och arbetsgivaransvar. Trots att vi har gemensamma språk kan vi inte ha en gemensam organisation för de samiska språkens utveckling på grund av gränshinder. SPR:s målsättning är att det samnordiska språkarbetet ska permanentas.

Ett tredje område gäller samisk utbildning. De nordiska länderna behöver samarbeta för att harmonisera läroplaner, producera läromedel och erbjuda utbildningar anpassade för det samiska samhällets behov. Ett utvecklingsområde som SPR har lyft, är utarbetandet av en gemensam filosofi om småbarnspedagogik för att stärka kvaliteten i den samiska förskolan.

Urfolk och minoriteter har rätt att kräva skydd av staten. Alla folk bidrar till civilisationernas och kulturernas mångfald och rikedom, mänsklighetens gemensamma arv. För oss samer är det i princip omöjligt att nå fram i demokratiska församlingar där majoritetsbeslut fattas. Därför har Nordiska Rådet ett viktigt ansvar. Tack för er uppmärksamhet.

Giitu.