Samarbeid folk til folk

Tette og ofte uformelle bånd mellom innbyggerne i Norden, er selve fundamentet for det nordiske samholdet. Disse båndene er en forutsetning for å lykkes, også med det offisielle samarbeidet.

Landene i Norden har til dels en felles historie. Allianser ble inngått og oppløst, kriger ble utkjempet og forsoninger forseglet. I dag er Norden en stabil del av verden og mange har knyttet familiære, kollegiale og vennskapelige bånd over landegrensene.

Denne uformelle kontakten har resultert i et frivillig nordisk organisasjonsliv med sine samarbeidsorgan.
Foreningene Nordens Forbund er en paraplyorganisasjon med nasjonale foreninger i alle nordiske land. I Norge har Foreningen Norden hovedkontor i Oslo og lokal- og distriktslag over hele landet. Foreningen engasjerer seg spesielt i oppgaver som ikke reguleres av det offentlige, som f.eks. skoleutveksling, vennskapssamarbeid, kulturutveksling og arbeid for økt nabospråkforståelse.

Gjennom støtteordninger for kultursamarbeid, er Nordisk kulturfond og Nordisk kulturkontakt blant de største aktørene i Norden som fremmer samarbeid folk til folk.

Det finnes også flere nordiske støtteordninger for samarbeid der organisasjoner, skoler og enkeltpersoner kan søke om midler til felles prosjekter.