juni 28, 2019

Rapport fra Nordsjøkommisjonens årsmøte i Marstrand 25.06.2019

Bildet viser praktisk miljøarbeid under kommisjonsårsmøtet – søppelplukking av 20 delegatar på ein time. Foto Jan Kløvstad

Av Jon Halvard Eide, internasjional rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune

Ca. 80 deltakere fra 27 medlemsregioner i alle landene rundt Nordsjøen var representert på årsmøtet – herunder følgende norske fylkeskommuner: Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Østlandssamarbeidet. For første gang var også ungdommer (tre stk.) representert på årsmøtet. Det deltok også representanter for CPMR, KIMO, Interreg Nordsjøprogrammet, en statlig etat fra Nederland, samt et antall kommuner og universiteter.

Sammendrag

Årsmøtet sluttet seg til forslag til prioriteter og hovedtema for NSCs nye strategi, selv om prioritetsoverskrifter og definisjonen av hovedtema skal vurderes nærere. Det ble videre vedtatt å initiere et prosjekt for ungdomsmedvirkning i NSC, der det skal rekrutteres en egen ungdomsrådgiver for ett år. 25 000 € ble bevilget fra reserven til å finansiere dette prosjektet. Årsmøtet vedtok en slutterklæring med fokus på marint miljø/klima, EUs strategi mot 2030 – med kobling til FNs bærekraftmål og Nordsjøsamarbeidet post-Brexit. Peter Argyle fra Aberdeenshire ble valgt til ny visepresident etter John Lamb for to år. Årsmøtet vedtok budsjettet for 2020 som baserer seg på en revidert kontingentmodell der innslagspunktet for det mellomste nivået er justert. Det ble også vedtatt å overføre NSCs økonomiforvaltning til CPMR på et antall nærmere vilkår som sikrer at NSC bestemmer over bruken av egne midler og opprettholder adgangen til å inngå avtaler med tematiske rådgivere og vertsregioner for årskonferansene.

Presidenten og formenn/viseformenn for de tematiske gruppene rapporterte om virksomheten det siste året. Årsmøtet vedtok også handlingsplanen og kommunikasjonsplanen for 2019 – 2020 som en videreføring av inneværende planer. Det ble avgitt rapporter fra CPMR og Interreg Nordsjøprogrammet, samt om energisamarbeidet i Nordsjøen.

Det etterfølgende styremøtet diskuterte oppfølgingen av vedtakene fra årsmøtet og valgte nye formenn for de tematiske gruppene – herunder Åshild Kjelsnes fra Sogn og Fjordane for den marine gruppen og Beate Johnsen fra Vest-Agder for Smart Regions-gruppen. 

Åpningssesjon

President Kerstin Brunnström ønsket velkommen til årsmøtet, og viste spesielt til representantene fra CPMR og Interreg Nordsjøprogrammet. Hun ønsket også særskilt velkommen til de tre ungdomsrepresentantene fra Aust-Agder, Groningen og Aberdeenshire som var blitt invitert til årsmøtet i kjølvannet av ungdomskonferansen i Sandnes i mars og styrets vedtak i april om å etablere et prosjekt for ungdomsmedvirkning i NSC.

Presidenten hilste Claudia Cowie fra Aberdeenshire velkommen som ny rådgiver for Energi- klimagruppen, samt Anneli Weinholt som overtar for Irma Ganibegovic som Assistant Executive Secretary med ansvar for kommunikasjon. Presidenten benyttet anledningen til å takke Irma for god innsats for NSC de siste tre årene.

Agendaen for årsmøtet ble godkjent.

Med hensyn til referatet fra årsmøtet i 2018, ble det påpekt at Wim Stubbe feilaktig er omtalt som en representant for West Flandern. Det riktige er at han jobber for Ostende Havn.

Referatet ble godkjent med denne endringen.

Årsrapporten 2018 – 2019

Rapporten redegjør for vedtakene på årsmøtet i 2018 og styremøtene, medlemssituasjonen, arbeidet med handlingsplanen der de tematiske gruppene har ansvar for en prioritet hver, Brexit Task Force og Strategy Task Force, samt for presidentens og sekretariatets aktiviteter.

Presidenten innledet presentasjonen av årsrapporten. Hun understreket at arbeidet det siste året har vært preget av usikkerhet omkring Brexit, men viste til at NSC har videreført aktivitetene som planlagt. Nevnte at en delegasjon fra NSC også hadde møtt EUs sjefsforhandler for Brexit Michel Barnier. Presidenten viste videre til at det har vært valg i flere av medlemsregionene – noe som også har ført til endringer i NSCs politiske verv. Hun uttrykte håp om at de danske regionene ville fortsette å eksistere i kjølevannet av folketingsvalget i juni. Nevnte også at Norge gjennomfører en regional reform.

Presidenten har representert NSC på et antall eksterne møter. Dette gjelder KIMOs årsmøte, hvor hun undertegnet samarbeidsavtalen med NSC, en konferanse om maritim arealplanlegging, konferanse om udetonert ammunisjon, samt møter i CPMRs styre.

Tilstedeværende formenn og viseformenn for de tematiske gruppene ble så invitert til å rapportere om respektive ansvarsområder i handlingsplanen.

Marine Resources group v/ fungerende formann Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Kjelsnes orienterte om gruppens møter siden årsmøtet i 2018. Dette omfatter et fellesmøte med Energi- og Klimagruppen i Peterhead i oktober med besøk på Scottish Marine Academy og det store fiskemarkedet der. Gruppen tok farvell med den lenge-sittende formannen Aders Fasth på møtet i Groningen, som også besøkte European Centre of Excellence for Water Technology. Representanter for gruppen har ellers deltatt på møter med Interreg-prosjektet NorthSEE om maritim arealplanlegging.

Marin forsøpling står høyt på gruppens agenda, og inngår også i samarbeidsavtalen med KIMO.

Under gruppens møte i Sogn og Fjordane var det ekskursjoner til akvakulturbedrifter.

Det ble ellers vist til at Vise-president i CPMR og Vise-guvernør i Nord-Holland var blitt invitert til å snakke om marin forsøpling på et G7-møtet, og at rådgiveren var involvert i en workshop under European Maritime Days i Lisboa.

Transport v/ viseformann Kåre Pettersen, Vestfold

Pettersen viste i utgangspunktet til at gruppens aktiviteter er omtalt i årsrapporten, og at han derfor ville konsentrere orienteringen om noen saker som ikke inngår i rapporten.

Transportgruppen leverte 3.juni et innspill til CPMRs svar på EUs høring om revisjonen av det Transeuropeiske transportnettverket TEN-T. Innspillet fremhever territoriell tilgjengelighet – herunder for fiskerihavner – og dekarbonisering av transport. Det tas også til orde for å gjøre utvalgskriteriene mer gunstige for havner på det omfattende nettverket og å øke medfinansieringen til sjømotorveiprosjekter. Innspillet anmoder videre om å innlemme og å oppgradere visse strekninger i Danmark, Sverige og Skottland i TEN-T. Transportgruppen har for øvrig besluttet å levere et eget svar til TEN-T høringen på spørsmål som ikke er så godt dekket i CPMRs svar.

Transportgruppen har nå sluttført rapporten om «Alternative Fuels in public transport and other transport services». Rapporten viser at NSCs medlemsregioner har høye ambisjoner om dekarbonisering av kollektivtrafikken og at lav-/nullutslippsløsninger utplasseres i et raskt tempo. Gruppen vil nå forsøke å identifisere felles mål og tidsramme for dekarbonisering av kollektivtransporten.

Pettersen nevnte at få svar har kommet inn til Transportgruppens undersøkelse om ren skipsfart, og oppfordret i den forbindelse flere medlemsregioner om å besvare undersøkelsen. Han oppmuntret også ikke-norske medlemmer til å delta i gruppens team for ren skipsfart.

Pettersen nevnte ellers at rådgiveren og en medarbeider fra Hordaland tidligere på dagen var blitt intervjuet av svensk radio om gruppens arbeid med ren skipsfart – herunder særlig om behovet for internasjonale reguleringer for bruk av landstrøm på cruise-skip. Les og hør her: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7249702

Energy and Climate Change group v/ Viseformann Jon-Olav Strand Aust-Agder

Strand viste til at klimaendringer og energi står høyt på agendaen, og nevnte i den forbindelse ungdomsaktivisten Greta Thunberg siden møtet fant sted i Sverige. Viste til at gruppen forsøker å ha et positivt og fremtidsrettet fokus på hva man kan gjøre for å motvirke og håndtere klimaendringene.

Omtalte gruppens møter – hvorav to har vært felles med Marine Resources og Transport. Strand understreket i den forbindelse behovet for et tverrsektorielt samarbeid på tvers av gruppene.

Han la ellers vekt på at gruppens fokus er bredt, og at det er en utfordring å dekke alt som foregår. Nevnte at gruppen har utarbeidet et posisjonspapir om Hydrogen og et fakta-ark om klimatilpasning. Gruppen har ellers gitt innspill til den nye NSC-strategien og har utarbeidet et posisjonspapir på tilpasning.

Strand takket den avgåtte rådgiveren Paulien Kooistra for godt arbeid, og ser frem til å samarbeide med den nye rådgiveren Claudia Cowie.

Smart Regions group (SRG) v/ Viseformann Otto Kjær Larsen

Kjær Larsen viste til relevante deler av årsrapporten. Han understreket i den forbindelse viktigheten av å involvere ungdom i NSCs aktiviteter.

Nevnte gruppemøtet tidligere på dagen som fokuserte på sirkulær økonomi med diverse eksterne presentasjoner.

Opplyste om at dette var hans siste møte i SRG, og at han heretter ville delta i den marine gruppen.

Presidenten takket Kjær Larsen for hans lange innsats som viseformann.

Kommentarer til årsrapporten

Visepresident Lamb viste til klimafokuset i gruppenes rapporter, og konstaterte at det ikke bare er unge mennesker som bør være bekymret for klimaendringene.

Strand viste til samarbeidsavtalen mellom NSC og KIMO som ble inngått på årsmøtet i 2018. Han nevnte i den forbindelse at Agderfylkene den gang hadde invitert kommunene til å melde seg inn i KIMO – noe som hadde resultert i at fire kommuner på Agder nå har meldt seg inn. Strand anbefalte derfor alle NSC-medlemmer om å legge til rette for samarbeid med kommunene om deltakelse i KIMO – noe som for øvrig bare har kostet Agder € 132 i form av utgiftene til et informasjonsmøte i fjor høst.

Presidenten takket for rapportene fra de tematiske gruppene, og viste til at det også er en rapport fra Brexit Task Force i sakspapirene. Hun benyttet anledningen til å takke formenn, viseformenn, rådgivere og medlemmer for arbeidet, og understreket at det er disse som er ryggraden i NSCs arbeid.

Årsmøtet tok rapportene til orientering.    

 • Action plan and communication strategy 2019-2020

Handlingsplanen er basert på prioritetene i NSCs nåværende strategi og legges frem på anbefaling fra styremøtet 05.04.2019. Mange av tiltakene i handlingsplanen er kontinuerlige eller av langsiktig karakter som man egentlig aldri blir helt ferdig med.

Kommunikasjonsplanen er et viktig redskap for å oppfylle NSCs oppdrag. Planen skal bidra til at NSC styrker sin profil som plattform for politikkutvikling, lobbying og prosjektutvikling, og øker sin synlighet overfor medlemmene og eksterne interessenter. Kommunikasjonsplanen inneholder en oversikt over de viktigste målgruppene og kanalene for arbeidet. Også denne planen legges frem på anbefaling fra styret.

Assistant Executive Secretary Anneli Weinholt innledet på grunnlag av sakspapirene. Hun nevnte i denne forbindelse at det er nytt at handlingsplanen og kommunikasjonsplanen behandles sammen.  

Planene ble enstemmig vedtatt.

 • Priorities in the North Sea Region 2030 Strategy

NSC skal vedta en ny strategi mot 2030 på årsmøtet til neste år. Årsmøtet i 2018 utpekte styret som styringsgruppe for strategiarbeidet. En egen arbeidsgruppe bestående av sekretariatet, de tematiske rådgiverne og tjenestemenn fra medlemsland uten rådgivere har jobbet med å utvikle et grunnlag som inngår i sakspapirene for dette punktet. Dette grunnlaget is based on last year’s member survey on the current strategy; on a mapping of member regions’ competences and regional development strategies; on UNSDG’s (FNs bærekraftmål) and EU strategies; on CPMR priorities and on discussions with NSC thematic groups and stakeholders

Årsmøtet i Marstrand inviteres til å vedta et dokument med forslag til prioriteter og hovedtema for strategien.

Strategiarbeidsgruppen vil på dette grunnlag starte arbeidet med å skrive selve strategien. Et utkast vil behandles av styret i november. En revidert versjon vil bli utarbeidet og forelagt medlemmene for uttalelse i løpet av vinteren – med påfølgende behandling i styret våren 2020, før det endelige utkastet legges frem for beslutning på årsmøtet i 2020.

Presidenten innledet om bakgrunnen for og formålet med saken. Hun viste til arbeidet i strategiarbeidsgruppen og til tidligere diskusjoner i ExCom. 

Executive Secretary Engelbrektsson redegjorde nærmere for strategiutviklingsprosessen og forslaget til prioriteter og hovedtema. Han opplyste her at NSC ønsker å få «second opinion» på det første utkastet til full strategi fra konsulenter og et utvalg av eksterne interessenter, herunder CPMR og Interreg Nordsjøprogrammet.

Kommentarer og innspill fra medlemmene

Bremen: Ga honnør til det arbeidet som er gjort. Fremførte innspillene fra det tyske stakeholder-møtet i mars. Alle deltakerne på dette møtet mener at den sosiale dimensjonen er viktig og bør adresseres i strategien – ikke nødvendigvis som en egen prioritet, men der det er naturlig under de enkelte prioriteter. Mener også at bærekraftige samfunn og gode levekår er viktig. Strategien bør videre ha et sterkt maritim fokus i lys av at det er sjøbassenget som forener oss. Ga ellers uttrykk for at de fleste prioritetsoverskriftene (unntatt climate-neutral) høres litt tabloide ut og bør revurderes.

Presidenten: Sa seg enig i at det den sosiale dimensjonen er viktig og må adresseres.

Hordaland: tok opp spørsmålet om hvordan strategien skal måle resultatene, og at dette er noe som bør ivaretas i den handlingsplanen som skal utarbeides etter hvert. Bør rapportere på måloppnåelsen periodisk (årlig).

Presidenten: Bekreftet at det vil bli utarbeidet handlingsplaner i tilknytning til den endelige strategien.

Nord-Nederland: Fornøyd med forslaget til prioriteter. Bør se nærmere på utvalget av nøkkelspørsmål. Også viktig å ivareta grenseflatene mellom prioritetene.

Presidenten: Konstaterte at klima & energi går som en rød tråd gjennom planen og er viktig under alle prioriteter.  

Visepresident Lamb: Viste til at mange av spørsmålene i strategien innebærer samhandling med mennesker, men mente at inkludering av sosiale spørsmål på den annen side kan gå inn på kommunenes ansvarsområde.

Beate Johnsen fra Vest-Agder: Fremførte et tidligere innspill om at man bør vurdere å legge inn «smart» i tittelen på strategien ettersom den smarte dimensjonen er viktig innenfor alle prioriteter, og ellers omdøpe prioriteten «Smart NSR» til «Attractive NSR.

Eide utdypet og fremførte ytterligere innspill fra Vest-Agder. Han påpekte at det er overlapp mellom prioriteter når det gjelder blå vekst og sirkulær økonomi, og at man bør se nærmere på hvordan slike grenseflater skal håndteres. Videre, er ikke tittelen på prioriteten «Healthy NSR» fullt ut dekkende for innholdet i den forstand at den ikke reflekterer spørsmål i tilknytning til planlegging, kompetanse og næringsutvikling. Man derfor bør vurdere å endre tittelen til «Maritime affairs». Fiske og akvakultur ble etterlyst som et eget tema under denne prioriteten. Tittelen på «Smart NSR» kan vurderes endret til «Innovation and competitiveness» i lys av at dette er hovedfokus i denne prioriteten.

Vest-Agders innspill er for øvrig oversendt sekretariatet skriftlig med anmodning om at det blir tatt i betraktning i det videre arbeidet.

Visepresident Lamb anmodet om at innspillene på årsmøtet ble levert til sekretariatet i skriftlig form slik at de ikke går tapt.

Vedtak: Årsmøtet vedtok forslag til prioritetsdokument med ovennevnte kommentarer fra medlemmene, som vil bli tatt i betraktning i det videre arbeidet.

6. Youth involvement in the North Sea Commission                     

NSC arrangerte en ungdomskonferanse i Sandnes 21 – 22.mars på initiativ fra Smart Regions-gruppen og Rogaland fylkeskommune. 40 personer fra «ungdomsparlamenter» og andre medvirkningsorganer for ungdom i fem Nordsjøland deltok. Ungdommene selv uttrykte ønske om permanent nærvær i NSCs organer. Styret hadde på denne bakgrunn foreslått å initiere et prosjekt for å undersøke hvordan ungdom kan bli representert i NSC. Sekretariatet anbefaler at dette prosjektet ledes av en ung person og foreslår at en ungdomsrådgiver engasjeres for ett år på samme vilkår som øvrige tematiske rådgivere.

Strand påpekte at det er et veldig godt initiativ å inkludere ungdom i NSCs arbeid. Det er i den forbindelse viktig at de ikke bare er til stede, men også får reelle muligheter for å utøve innflytelse. Han viste til at norsk Europapolitisk forum har hatt ungdomsrepresentanter med på de to siste møtene. Erfaringene med dette har vært overveldende positive, og ungdomsrepresentantene har gjort en god figur der.

Andrea Alexandra Risholt fra Elev- og lærlingerådet i Aust-Agder takket for invitasjonen til årsmøtet. Hun støttet forslaget om å etablere en mekanisme for ungdomsmedvirkning i NSC.

Ungdomsrepresentanten fra Groningen sluttet seg til dette.

Geir Sør-Reime nevnte at man også har sett på hvordan andre europeiske organisasjoner som AER og BSSSC organiserer ungdomsmedvirkningen. Han foreslo å oppnevne en ung ungdomsrådgiver, som kan delta fullt ut i diskusjonene sammen med de tematiske rådgiverne. Det kan også vurderes å velge to ungdommer til ExCom – noe som vil føre til at ungdommen får en stemme som blir lyttet til.

Executive Secretary bekreftet at sekretariatet er i kontakt med en aktuell ungdomsrådgiver som allerede jobber som sådan i Highlands Council.  

Årsmøtet vedtok enstemmiganbefalingen i denne saken om å rekruttere en egen ungdomsrådgiver – hvis vertsorganisasjon skal motta 12 500 € i støtte i ett år, og avsette ytterligere 12 500 € til møter. Vedtaket oppfordrer også de tematiske gruppene og styret til å inkludere ungdomsrepresentanter i arbeidet.  

7. Marstrand declaration

Er ment å være den politiske slutterklæringen fra årsmøtet – myntet på EUs institusjoner, statene og andre samarbeidspartnere. Erklæringen fokuserer på marint miljø/klima, EUs strategi mot 2030 – med kobling til FNs bærekraftmål og Nordsjøsamarbeidet post-Brexit.

Erklæringen ble presentert av Assistant Executive Secretary Melissa Frödin. Hun nevnte at Vest-Agder hadde sendt inn noen endringsforslag og refererte disse.

Det ble noe diskusjon om hvorvidt erklæringen skulle vise til prioritetene og hovedsakene for NSCs nye strategi i lys av at årsmøtet strengt tatt ikke hadde vedtatt overskriftene på disse endelig (se sak 5 ovenfor).

Årsmøtet vedtok en revidert versjon av erklæringen, der det første avsnittet med referanse til NSR 2030-strategien er slettet. Øvrige endringsforslag fra Vest-Agder og et endringsforslag fra Bremen ble vedtatt.

8. Future of North Seas energy cooperation v/ en representant for Danmarks Energidepartement

Europakommisjonen og 10 land rundt Nordsjøen, inkl. Norge, innledet i 2016 et samarbeid om å utvide offshore fornybar energi (hovedsakelig havvind). Samarbeidet omfatter maritim planlegging, utvikling av regelverk og standarder for offshore energinett og infrastruktur, samt finansiering. Partene møttes til et ministermøte i Esbjerg 20.juni, og en medarbeider fra det danske energidepartementet var i den forbindelse invitert til å orientere.

Ifølge vedkommende er det liten fremgang i arbeidet med å harmonisere regler og tekniske standarder for offshore vind. Nordsjø-landene har forpliktet seg til å øke kapasiteten til 70 GigaWatt (GW) – noe som tilsvarer 4x dagens kapasitet. Problemet er hvor man skal plassere alle anleggene og hva man skal gjøre med all energien. Sektorkobling må derfor være sentralt ettersom mange av elementene henger sammen. Danmark har arbeidet for å forlenge samarbeidet. Man vil også ta i betraktning innspillene fra industrien, og på den bakgrunn beregne hvilken kapasitet som kreves for at Nordsjøen skal bli klima-nøytral.

En egen avtale vil bli undertegnet på EUs energy council i Brussel til høsten. Tyskland vil overta formannskapet for energisamarbeidet etter Danmark.

Presidenten påpekte at det var interessant å konstatere at arbeidet med North Sea Grid går videre – jf. NSCs engasjement i dette spørsmålet.

Representanten for det danske Energidepartementet opplyste at det vil arrangeres en stakeholder-konferanse i Brussel i september – som også betraktes som et relevant format for å inkludere regionene. Det kan også være snakk om å initiere dialog internt i de enkelte land.

På spørsmål fra medlemmene ble det opplyst at flytende offshore vindparker kan være et aktuelt alternativ fra 2030, noe som vil kunne bidra til å løse plassutfordringene i Nordsjøen. Vedkommende var enig i at et mål om 450 MV høres voldsomt ut, men ser frem til å høre industriens forslag til hvordan en slik kapasitet kan etableres. Var også enig i at hensynet til biologisk mangfold også må ivaretas.

9.Update from Interreg North Sea Region programme v/ Sekretariatsleder Christian Byrith

Byrith orienterte om utfallet av det siste møtet i programmets styringskomité som besluttet å støtte et antall nye prosjekter. Programmet har nå allokert 95% av EU-midlene og 96% av de norske pengene (gjenstår €470,000 ). Man går dermed inn i en ny fase med fokus på gjennomføring av vedtatte prosjekter og planlegging av nytt program fra 2021. Ser ut til at programmeringsprosessen vil ligne på den som gikk forut for inneværende programperiode i 2013 – 2014 – på tross av at Europakommisjonen ønsket endringer. Medlemsstatene på sin side ønsker i hovedsak å videreføre dagens «arkitektur».

De prosjektene som blir vedtatt i kommende søknadsrunde(r) forventes å bli mindre og se fremover mot neste periode.

Europakommisjonen vil sende ut «orientation papers» for transnasjonale programmer i oktober. Disse notatene vil også legge føringer for geografien i programmene – noe som i sin tur vil avgjøre om det blir et nytt Nordsjøprogram etter dagens modell.  

Byrith forsikret om at sekretariatet vil holde NSC oppdatert på programmeringsprosessen, og understreket at det er viktig at programmet og NSC forener krefter overfor Europakommisjonen. Han nevnte i den forbindelse også at programmets overvåkningskomité satte pris på Magnus Engelbrektsson presentasjon av arbeidet med NSCs nye strategi. Byrith forsikret også om at programmet er forpliktet til å videreføre samarbeidet med NSC.

Det ble også opplyst at UKs regjering har garantert for at prosjekter med britiske partnere skal få tilført tilstrekkelige midler ut inneværende programperiode. Man vet imidlertid ingenting om hvorvidt og evt. hvordan UK vil delta i Interreg i neste periode. Kløvstad fra Aust-Agder påpekte at denne opplysningen kan tilsi korrigering av en artikkel på Interreg.no om at det britiske finansdepartementet skal ha bestemt seg for deltakelse av UK i de nye programmene.

10. Update on the work on a CPMR manifesto v/ Nick Brookes

Manifestet skal bygge på allerede vedtatte CPMR policy dokumenter innenfor kjerneområdene samhørighet, maritime spørsmål, transport, klima & energi og migrasjon, men også se framover og evt. revidere eksisterende posisjoner. Se også omtale i Sør-Reimes rapport fra møtet i CPMRs Political Bureau 13.juni.

Brookes innledet med å orientere om EU-rådets prioriteringer for Europas fremtid (Leaders Agenda). Disse prioriteringene går ut på følgende: Beskytte innbyggernes friheter, utvikle en sterk og vibrerende økonomi, bygge klima-nøytralitet og fremme europeiske interesser og verdier i verden. Han nevnte i den forbindelse at fire land hadde blokkert enighet i Rådet om klima-nøytralitet innen 2050. Rådet understreker at EU må ha midler til å realisere ambisjonene, der man skal være «stor på det store og liten på det lille». Man fremhever også viktigheten av å engasjere borgerne.

Brookes nevnte også en rapport som ble publisert nylig «Towards European Common Goods», som lister opp en del områder hvor EU har tilleggsverdi.

Det ble opplyst at medlemsstatene vil videreføre diskusjonene om langtidsbudsjettet – herunder om Interreg – i september. Brookes forventer at det blir kutt i Interreg sett i forhold til budsjettet for inneværende periode. CPMRs Generalforsamling i oktober vil derfor fokusere på dette. 

CPMR manifesto

Manifestet er ment å gå utover CPMRs løpende lobby-arbeid. Det skal sikre at CPMR-regionenes interesser blir ivaretatt i EU, bygge på lobby-bestrebelsene, konsentrere seg om saker der regionene har legitimitet og kompetanse, adressere orienteringer som EU har foreslått om Europas fremtid, samt gi et bredt rammeverk for CPMRs fremtidige aktiviteter.

Manifestet ble diskutert på Political Bureau 13.06, og konsultasjonen med medlemmene vil bli videreført i løpet av sommeren. Den endelige versjonen vil bli vedtatt på generalforsamlingen i oktober.

Årsmøtet tok rapporten til orientering.

11. Election of Vice President

John Lamb fra Southend, UK, hadde forut for årsmøtet annonsert at han ville trekke seg som visepresident fordi han skal overta som ordfører i egen region.

Peter Argyle fra Aberdeenshire var eneste kandidat og han ga en kort presentasjon av seg selv til årsmøtet.

Argyle ble valgt til ny visepresident 2019 – 2021 med akklamasjon.  

12. Confirmation of members and substitute members of NSC Executive Committee

Årsmøtet bekreftet nasjonale representanter til ExCom på grunnlag av innstilling fra nasjonale delegasjoner.

Marianne Chesak fra Rogaland fortsetter som norsk styremedlem. Kåre Pettersen overtar for Åshild Kjelsnes som 1.vara, mens Erik Kursetgjerde fra Møre og Romsdal trer inn som 2.vara.

13. Accounts 2018

Regnskapet gjøres opp med 8 905 Euro i overskudd – noe som hovedsakelig skyldes lavere utgifter til Nordsjøkonferansen i fjor. NSCs reserve er nå oppe i 276 549 Euro.

Regnskapet for 2019 ble vedtatt – herunder at overskuddet overføres til reserven.

14. Statement of accounts

Statusrapporten for inntekter og utgifter per dags dato ble tatt til orientering.

15. Budget and membership fees 2020

Ovennevnte ble vedtatt av styret 05.04.2019, og legges frem for årsmøtet på deres anbefaling.

Budsjettet legges frem i eksakt balalanse på 155 126 Euro – ca. 18 000 høyere enn budsjettet for 2019. Støtten til vertsorganisasjonene for de tematiske rådgiverne og til sekretariatet i Västra Götalandsregionen foreslås økt med 500 Euro p.å. Det foreslås å finansiere utgiftene til strategiutviklingsprosessen (50 000) og ungdomsprosjektet (25 000) direkte fra reserven utenom det ordinære budsjettet.

Ny modell for beregning av kontingenter: For å kompensere for et forventet inntektsbortfall som følge av den norske regionreformen basert på dagens kontingentmodell, anbefaler styret å senke innslagspunktet for den mellomste kontingentkategorien fra dagens 500 000 innbyggere til 250 000 innbyggere, med den effekten at flere medlemsregioner (deriblant de fleste av de nye fylkeskommunene i Norge) vil betale 5 171 fremfor 3 448 EUR.

En representant for Aberdeen City etterlyste informasjon fra sekretariatet om hvordan de økte medlemsinntektene er tenkt benyttet. Sekretariatet bekreftet at de ville utarbeide slik informasjon.

Årsmøtet vedtok budsjettet for 2020 og ny modell for kontingenten i samsvar med innstillingen fra styret.

16. NSC Financial management

CPMRs revisorer påpekte i fjor høst at NSCs uavhengige økonomiforvaltning ikke er i samsvar med statuttene og fransk lov (der CPMR er registrert) og dermed må opphøre. Dette vil innebære at CPMR skal føre regnskap, forvalte reserven og stå for alle utbetalinger som berører NSC. Det har vært en diskusjon om hvorvidt dette også innebærer at CPMR skal overta ansvaret for å inngå avtaler med de tematiske rådgiverne og med vertskapet for årskonferansene. NSCs styre ga i april et mandat til presidentskapet om å forhandle videre med CPMRs presidentskap for å undersøke mulighetene for å beholde dagens modell. Dette er imidlertid blitt avslått med samme begrunnelse som ovenfor. Forslaget til vedtak for årsmøtet anbefaler derfor å overføre økonomiforvaltningen til CPMR på et antall nærmere angitte vilkår (se nedenfor).

Presidenten redegjorde for bakgrunn og status for denne saken. Hun nevnte at hun hadde skrevet et brev til CPMRs President med orientering om styre-vedtaket fra april. Presidenten hadde forsikret NSCs president om at «vilkårene» i forslaget til vedtak vil bli respektert. Dette innebærer at NSC fortsatt vil kunne vedta egne budsjetter, bestemme størrelsen på kontingenten, inngå avtaler med rådgiverne og vertsregionene for årskonferansene, samt at reserven skal være øremerket NSC-formål. Presidenten mente derfor at NSC har fått de nødvendige forsikringene for å kunne overføre økonomiforvaltningen til CPMR.

Noen medlemmer spurte om hva som vil hende med NSCs reserve & midler dersom NSC skulle bli oppløst i fremtiden? Det ble også spurt om hvorvidt avtalen er juridisk bindende og evt. kan vurderes/oppheves i fremtiden dersom avtalen ikke skulle fungere etter hensikten.

Presidenten antok at pengene vil gå tilbake til NSCs medlemsregioner uten at dette er eksplisitt definert. Hun bekreftet ellers at avtalen er juridisk bindende.

Årsmøtet vedtok anbefalingen fra styret om at CPMR fra nå av overtar NSCs økonomiforvaltning på de vilkår som kommer uttrykk i sakspapirene.

17. Meeting plan 2019-2020

 • Energy and Climate group: 3 – 4.oktober i Inverness
 • Marine Resources Group: 9 – 10.oktober i Stavanger
 • Smart Regions Group: 30 – 31.oktober i Kristiansand
 • Transport group: 31.oktober – 1.november i Aalborg
 • ExCom: 7 – 8.november i Brussel
 • Vil komme opp med forslag til dato for Brexit Task Force senere.

18. Annual Business Meeting and North Sea conference 2020

Har foreløpig ingen vertsregion for møtet. Vil forsøke å ha årsmøtet i tilknytning til en felles konferanse med Interreg Nordsjøprogrammet. Sekretariatet vil komme tilbake med nærmere informasjon over sommeren.

19: AOB

Ingen saker.

Presidenten takket delegatene for deltakelsen og medvirkningen på årsmøtet og erklærte møtet for avsluttet.

ExCom

Det ble arrangert et kort møte i ExCom rett etter årsmøtet. Formålet med møtet var å diskutere oppfølgingen av vedtakene fra årsmøtet og å velge nye formenn til de tematiske gruppene.

Fra Norge deltok Åshild Kjelsnes, Kåre Pettersen, Geir Sør-Reime og Jon Halvard Eide.

Til referatet fra møtet i Southend 05.04  det minnet om beslutningen om å sette av penger til «beach cleaning» (noe som ikke ble gjort på årsmøtet).

Referatet ble godkjent med presiseringen ovenfor.

Det var ingen eksplisitt diskusjon om oppfølgingen av beslutningene på årsmøtet – som for øvrig forutsettes å bli fulgt opp slik som det fremgår av sakspapirene.

Følgende ble valgt som formenn til tematiske grupper:

 • ECCG: Jimmy Grey
 • MRG: Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane (frem til 01.01.2020)
 • Vice Chair MRG: Richard Thomson
 • SRG: Beate Marie Johnsen, Vest-Agder – som for øvrig ga en kort presentasjon av seg selv for styret.
 • TG: Preben Friis-Hauge

Neste møte: 7-8 November, Brussel.

Det er foreløpig ingen vert for ExCom-møtet våren 2020. Man vil komme nærmere tilbake til dato når vertskap er identifisert. Visepresident Lervik indikerte at nye Viken fylkeskommune kan være et aktuelt alternativ, men presiserte at det må avklares nærmere.