oktober 31, 2019

Nordisk råd vil styrke folkehøgskolene

Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur vil styrke folkehøgskolane i Norden. På vegne av utvalget la Jorodd Aspehjell, Sosialdemokratiske gruppa, fram dette forslaget i sesjonen i Stockholm:

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

– att möjliggöra för nordiska folkhögskolestuderande att individuellt söka bidrag från Nordplus Vuxen för de extra kostnader som är förenade med att studera en komplett kurs på en folkhögskola i ett annat nordiskt land – att inrätta ett stöd inom ramen för Nordplus till nordiska folkhögskoleorga-nisationers informationsinsatser om möjligheterna för studerande att stu-dera vid folkhögskola i ett nordiskt land

att inrätta ett stöd inom ramen för Nordplus som möjliggör för folkhögskolor att förstärka sin nordiska profil

 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Sveriges regering

– att bemyndiga Centrala Studiestödsnämnden att ändra i regelverket så att det blir möjligt för svenska studenter kan söka studiemedel för studier på folkhögskola i Norge och Danmark

 

I innlegget understreka Asphjell forslaga og sa vidare:

De nordiske folkehøgskolene har som felles mål å fremme et aktivt medborgerskap og tro på at opplysning og utdanning for alle er avgjørende for velferdssamfunnets positive utvikling. Folkehøgskolene bidrar til å øke forståelsen av vår felles historie og kultur, de nordiske språkene og vårt demokratiske system.

Det nordiske fellesskapet har blant annet utsprang i et nettverk av personlige kontakter over de nordiske grensene. For å fremme et mer integret Norden må det blant annet bli færre hinder som gjør det vanskelig å flytte, pendle, studere eller drive næringsvirksomhet over grensene i Norden.

Folkehøgskolene driver folkedannelse, det vil si utdanning og dannelse for voksne. Folkehøgskolene byr på en unik mulighet til å lære og øke forståelsen for andre nordiske land. Derfor er det også så viktig at alle studenter får like muligheter til å studere i et annet nordisk land.

De nordiske statsministrene har uttalt at de nordiske landene skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region. I Nordisk ministerråds handlingsplan for mobilitet 2019-2021, heter det at mobilitet og integrering er sentrale elementer i det nordiske samarbeidet og at uten en høg grad av mobilitet ville «samarbeid mellom de nordiske landene visne/forvitre».

Studenters mulighet til å gå på en folkehøgskole i et annet nordisk land, samt gi folkehøgskoler og folkehøgskoleorganisasjoner mulighet til å drive et langsiktig informasjons- og utvekslingsarbeid, som komiteen foreslår, bidrar til nordisk nytte, å øke mobilitet og til å oppfylle FNs globale mål for bærekraftig utvikling 4.3 om att senast 2030 säkerställa alla kvinnors och mäns lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad.

Komiteen ønsker også at den svenske regjeringen raskt autoriserer den Centrala Studiestödsnämnden (svensk lånekasse)  til å endre regelverket slik at det er mulig for svenske studenter å søke om studiefinansiering for studier ved folkehøgskoler i Norge og Danmark.


Nå går inititiva til videre behandling i Nordisk ministerråd og også i Sveriges regjering.