Norden for deg

Info Norden
Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!

Norden i Fokus
Norden i Fokus skal styrke oppmerksomheten og kunnskapen om Norden og det offisielle nordiske samarbeidet, og har kontor i alle nordiske land. De har arrangementer om aktuelle emner innen politikk, miljø, næringsliv og kultur.

Foreningen Norden
Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid. Foreningen mener et mer sammensveiset Norden vil gi flere muligheter for alle og medføre at de nordiske landene får en sterkere stemme på den globale arena.

Nordisk sommerleir
Foreningen Norden arrangere hvert år nordisk sommerleir for unge mellom 11-14 år. Stedet er den nordiske leirskolen i Hillerød, nord for København. Den norske gruppen reiser samlet, og har med reiseleder på turen.

Nordjobb
Nordjobb formidler sommerjobb, bolig og kultur- og fritidsprogram i et annet nordisk land til unge mellom 18 og 30 år.

Nordiske støtteordninger
Under fanen Nordiske støtteordninger finner du informasjon om hva du kan søke støtte til og når.

Regionalt samarbeid
Norge deltar i regionalt samarbeid gjennom støtteordninger i Norden og EU. Interreg er EU’s program for økt sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom grenseregionalt samarbeid. Interreg.no har oversikt over alt interregionalt samarbeid Norge er med i, norske kontaktpersoner og hvilke prosjekter som har fått støtte.

Interreg A
Interreg ØKS programmet
støtter samarbeid i grenseregionen Øresund-Kattegat-Skagerrak og omfatter deler av Vest-Sverige, Region Nordjylland og deler av Region Midtjylland samt Oslo og Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-og Vest-Agder fylkeskommuner. Satsingsområdene er innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting.
KolArctic programmet omfatter Finnmark, Troms og Nordland.
Nord programmet omfatter Nordland, Troms og Finnmark. Delområde Sápmi omfatter i tillegg Trøndelag og Elgå reinbeitedistrikt i Hedmark.
Botnia-Atlantica programmet  omfatter Nordland, Midt-Sverige og Finlands vestkyst.
Sverige-Norge programmet omfatter Trøndelag, Hedmark, Akershus og Østfold.

Interreg B
B-programmene handler om  samarbeid mellom regioner med geografisk nærhet og felles utfordringer. Norge er med i disse Interreg B-programmene:
Nordlig Periferi og Arktis programmet er for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard og Jan Mayen.
Nordsjøprogrammet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom sju land med kystlinje mot Nordsjøen. Programmet skal bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Europa ved å fremme bedre tilgjengelighet, bærekraftig transport og miljøtiltak i hele regionen. Aktører fra hele Norge kan delta.
Østersjøprogrammet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom elleve land rundt Østersjøen. Det skal bidra til en smart, inkluderende og bærekraftig vekststrategi i Europa og til bedre økonomisk, territoriell og sosial tilhørighet. Hele Norge kan delta.

Interreg C
Programmet prioriterer formidling, nettverksbygging og erfaring- og kunnskapsutveksling mellom regionale og lokale aktører fra hele Europa.
Interreg Europe støtter denne type samarbeid mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi. Øyregioner og fjellregioner vil eksempelvis kunne løse felles utfordringer gjennom samarbeid. Det overordnede målet er å bedre gjennomføringen av regionalutviklingspolitikk.

Andre interreg-program
Norge deltar i flere interregionale samarbeidsprogrammer i Europa.
URBACT III er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som bidrar til bærekraftig byutvikling i Europa. Det omfatter byområder i EUs medlemsland samt Norge og Sveits.
INTERACT er et program som fremmer erfaringsutveksling mellom myndigheter og organisasjoner som deltar i Interreg-programmene.
ESPON utfører forskning på regional utvikling og arealplanlegging. Programmet gir ny kunnskap ved å frambringe sammenlignbar informasjon, fakta, analyser og scenarier for utviklingsforutsetningene i europeiske regioner og byer.

Flere ressurssenter
Seks norske regioner har kontorer i Brussel for å bistå i samarbeidet mellom Norge og EU.
Nord-Norges Europakontor
Trøndelags Europakontor
Vest-Norges Brusselkontor
Stavangerregionens Europakontor
Sørlandets Europakontor
Osloregionens Europakontor

Her er regjeringens oversikt over alle norske aktører i Brüssel
I tillegg har fylkeskommunene egne internasjonale kontor og kontakter. Se hjemmesiden til den enkelte fylkeskommune.

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Krav til Nordisk ministerråds økonomiadministrasjon juni 22, 2021
    Mandag og tirsdag var de nordiske samarbeidsministrene samlet for første gang siden starten av pandemien, til et møte i Borgå i Finland. Hovedtemaet på møtet var utfordringene i ministerrådets økonomi- og prosjektforvaltning som sekretariatet har jobbet med de to siste årene.
  • Betydelige problemer med Nordisk ministerråds økonomiadministrasjon juni 22, 2021
    Nordisk ministerråd har betydelige utfordringer med sin økonomi- og prosjektforvaltning.
  • Her er artistene som kan vinne Nordisk råds musikkpris 2021 juni 8, 2021
    13 artister og ensembler som har skapt unike musikalske opplevelser, er nominert til Nordisk råds musikkpris 2021. Blant årets nominasjoner er det vokalister, folkemusikere, en trompetist, en pianist, en multiinstrumentalist og et DJ-kollektiv. Prisen hedrer skapende og utøvende musikalsk virksomhet på høyt kunstnerisk nivå, og har blitt delt ut siden 1965.