desember 3, 2019

Mikael Höysti: Den kulturella mångfalden är en väsentlig beståndsdel i alla våra samhällen

-Det är den kulturella mångfalden, som berikat våra samhällen som vi måste erkänna och ta vara på.  Ju bättre vi förstår varandra, ju bättre vi lär känna varandra desto mindre känner vi oss hotade av varandra och kan motarbeta den hatretorik som också präglar Norden, sa avdelingssjef Mikael Höysti i Nordisk ministerråd.
Kulturministrarna som deltog i UNESCOs konferens in mitten av november i år, konstaterade att den kulturella mångfalden är en väsentlig beståndsdel i alla våra samhällen.

Att få ta del av och att få utöva kultur är en grundläggande mänsklig rättighet. På samma sätt som språket, definierar kulturen vår identitet. Ifall dessa fråntas oss, förlorar vi vår identitet.
Norden är mångkulturellt, det har det varit genom århundraden och det har det blivit ännu mer under de senaste åren.

Men det räcker ju självfallet inte att kultursektorn konstaterar detta. Det behövs en överordnad politisk vilja för att skapa ett mera inkluderat och integrerat Norden.

VISION
De nordiska statsministrarna slog fast en ny vision för det nordiska samarbetet fram till 2030 -målet är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region
Visionens strategiska prioriteringar som (i första hand) sträcker sig fram till 2024 skall hjälpa till med att skapa:
– Ett grönt Norden
– Ett konkurrenskraftigt Norden
– Ett socialt hållbart Norden
Ett Norden som är ekologiskt hållbart måste också vara socialt hållbart och tillsammans kan vi också få ett konkurrenskraftigt Norden. Inte ett utan det andra.
När representanter för ungdomsorganisationer mötte de nordiska statsministrarna var deras budskap klart: LEAVE NO ONE BEHIND!
Kultur är ett kärnområde inom det nordiska samarbetet och en viktig drivkraft för utvecklingen av Norden som en hållbar region. Att delta i varandras kultur stärker det nordiska samarbetets breda förankring och bidrar till förståelse, tillhörighet, utveckling och förnyelse i hela regionen.
För att nå allt detta är det viktigt att alla som bor i Norden känner sig inkluderade och delaktiga.
Inkluderande kulturliv i Norden – slutkonferens 3 december 2019
För att nå detta behövs en vilja, en politisk vilja, en samhällelig vilja, en institutionell vilja. Man måste göra aktiva val när det gäller inkludering.
(Samtidigt med visionsarbetet) Nordiska ministerrådet är igång med att ta fram ett nytt fyraårigt kulturpolitiskt samarbetsprogram som tar fasta på visionens strategiska prioriteringar. Programmet ska träda ikraft 2021.
Förutom Visionens prioriteringar ska ett antal tematiska helheter som ingå i samarbetsprogrammet:
– Internationellt samarbete
– Barn & unga
– Jämställdhet & inkludering
– Hållbarhet
– Yttrandefrihet
Mångfald och inkludering är något som (vi inom) kultursektorn vid Nordiska ministerrådet jobbat med under en längre period och som vi kommer att fortsätta jobba med.
En av våra viktigaste, kanske till och med den viktigaste insatsen är den treåriga satsningen under norskt ordförandeskap Inkluderende kulturliv i Norden som nu når sin kulmen i och med denna slutkonferens.
Denna satsning har tittat på kulturlivets roll (i Norden) i arbetet med integrering och inkludering av flyktningar och nya nordbor.