Det offisielle samarbeidet

Det nordiske samarbeidet er ett av verdens mest omfattende regionale samarbeid. Det omfatter Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge samt de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Det nordiske samarbeidet er politisk, økonomisk og kulturelt forankret gjennom Nordisk ministerråd, Nordisk råd og deres organisasjoner. Samarbeidet er tuftet på Helsingforsavtalen fra 1962.

Helsingforsavtalens prinsipp er at en felles nordisk tilnærming på en rekke samfunnsområder har større effekt enn landenes enkeltvise innsats. Passfrihet, et fritt arbeidsmarked og felles sosiale velferdsordninger bidrar til å gjøre Norden til en dynamisk og attraktiv region.

Nordisk råd ble etablert i 1952 som forum for parlamentarikere i Norden. Rådet tar politiske initiativ og har en rådgivende, oppfølgende og pådrivende rolle. Rådet har 87 medlemmer som reflekterer nasjonalforsamlingenes partimessige sammensetninger. Norge har 20 medlemmer. Formannskapet rullerer mellom de nordiske land. Nordisk råds president velges for et år av gangen. Presidentskapet roterer mellom landene etter en særlig ordning. Svenske Jessica Polfjärd (Konservative gruppa) er president for Nordisk råd i 2019. Sverige har dette formannskapsprogrammet for parlamentarikerforsamlinga Nordisk råd.

Nordisk råd deler hvert år ut en litteraturpris, en pris for barne- og ungdomslitteratur, en musikkpris, en filmpris og en natur- og miljøpris.

Nordisk ministerråd ble etablert i 1971 som de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Samarbeidsministrene leder i praksis ministerrådet hvor arbeidet omfatter de fleste samfunnsområder. Formannskapet rullerer. I 2019 ligger det hos Island, og i deres formannskapsprogram prioriteres unge, bærekraftig turisme og havet i relasjon til verdensmålene.

Ungdommens nordiske råd (UNR) består av representanter for de nordiske partipolitiske ungdomsorganisasjonene og ulike nordiske politiske paraplyorganisasjoner. Ledelsen i Ungdommens nordiske råd deltar på møtene til Nordisk råd, og har mulighet til å påvirke parlamentarikerne i Nordisk råd. Forslag fra UNR’s årlige sesjon går videre til Nordisk råds sesjon, hvor Ungdommens nordiske råd også er representert. Mer om Ungdommens nodiske råd har egen hjemmeside med orientering om arbeidet og vedtak.