Skal du søke tilskudd?

Svært ofte organiseres internasjonalt samarbeid som et prosjekt. I det ligger en oppfatning om at samarbeidet er midlertidig, men utviklingsorientet. Behersker du prosjekt som arbeidsform, er du langt på vei til å utforme en god søknad om økonomisk støtte.

Søknadsskriving er en kunst, sies det. Egentlig handler det mer om å arbeide seg metodisk gjennom noen elementer som er gjengangere i alle prosjekter. Nordisk informasjonskontor arrangerer seminarer om nordiske støtteordninger og vi samarbeider tett med Nordisk Kulturfond. Seminarene gir informasjon om hva man kan søke økonomisk støtte til og gir gode tips og råd til søkeprosessen.

Sjekk gjerne Nordisk Kulturfonds ABC for søknadsskriving (pdf).

Noe av det viktigste å huske på når du jobber med internasjonale partnere, er å sette av nok tid til planlegging. Samarbeider du med partnere fra flere land, øker behovet for tid til samordning og til forhandlinger om f.eks budsjetter.

Nordiske støtteordninger
Vi har samlet en oversikt over ulike støtteordninger for nordisk samarbeid. Oversikten viser de ulike søknadsfristene og lenker videre til mer informasjon.

De fleste støtteordninger har i dag elektroniske søknadsskjemaer. Selv om disse kan variere i oppbygging, så er det alltid noen felles elementer. Søknadsskriving handler om fire grunnleggende deler som prosjekt ofte består av; prosjektbeskrivelse, mål og målgrupper, tidsplan og budsjett.

Prosjektbeskrivelse
En prosjektbeskrivelse kan variere mye i størrelse og omfang. Som et minimum må beskrivelsen fortelle hvorfor prosjektet ønskes igangsatt og hvordan prosjektet ønskes og forventes gjennomført.

Selv om du kjenner detaljene i prosjektet ditt, så gjør ikke mottagerene av søknaden det. Derfor bør du beskrive innholdet i prosjektet nøye, men samtidig forståelig for en som leser det for førset gang. Beskriv hvordan de planlagte aktivitetene er relevante i forhold til det tilskuddsyter støtter. Vis også hvordan aktivitetene støtter opp under målet for prosjektet. Fortell også hvordan partnerne i prosjektet bidrar til aktivitetene.

Mål og målgrupper
Bruk tid på å definere klart hvilket hovedformål prosjektet har. Deretter kan du splitte hovedmålet i flere og målbare delmål.  Hver av disse delmålene kan så knyttes mot aktiviteter som skal gjennomføres.

Tenk også over hvordan dere skal måle graden av måloppnåelse og beskriv det. Husk å definere og beskrive målgruppen(e) prosjektet henvender seg til.

Tidsplan
Tidsplanen skal vise hele prosjektforløpet fra start til slutt. Planen bør vise eventuelle milepæler underveis og hvem som er ansvarlig for de ulike aktivitetene. Husk å sette av tid til evaluering og rapportering.

Budsjett
Budsjettet for prosjektet må selvfølgelig ha en balanse mellom utgifter og inntekter. Det er store forskjeller i hva du kan søke penger til ved de ulike støtteordningene. Sett deg derfor godt inn i hva de ulike tilskuddsyterne dekker.

På inntektssiden føres alle søkte tilskudd, eventuelle sponsorer og inntekter fra salg i prosjektet. På utgiftssiden føres alle relevante kostnader forbundet med prosjektet, eventuell lønn til administrasjon eller f.eks markedsføringsutgifter. Enkelte støtteordninger tillater også at man fører egeninsats i form av timer (eksempelvis innsats fra frivillige som jobber med prosjektaktiviteter) som utgifter.

Til felles nytte
Uavhengig av hvilken støtteordning du benytter, vil du i mange tilfeller bli bedt om å beskrive den felles nytteverdien som skal komme ut av samarbeidet. Hva vil resultatene av det internasjonale samarbeidet føre til? Samarbeidet skal med andre ord ha en merverdi ut over hva din organisasjon kunne oppnådd på egenhånd.

Markedsfør gjerne prosjektet
Det er ofte rift om søknadsmidler og saksbehandlerne hos de ulike tilskuddsytere leser store mengder dokumentasjon. Du kan gjøre jobben deres enklere. Pek på de deler av prosjektet og aktivitetene i din søknad som passer med utlysningsteksten.

Start gjerne søknaden med et sammendrag av prosjektet der du beskriver hvilke aktiviteter som ønskes gjennomført og hvorfor. En slik markedsføring av prosjektet kan være akkurat det som skiller deg ut i søknadsmengden.

 

Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org

 

Relevante artikler

Oppstart for Interreg ØKS prosjektet KOBRA

17.02.2016

Interreg ØKS prosjektet KOBRA er nå i gang. Prosjektnavnet står for Kompetansebasert regional analyse. Målet er å utvikle analysemodeller og metoder for å kartlegge hvilken kompetanse næringslivet vil trenge i fremtiden og gi tilbud om utdanning deretter.

Forprosjekt om mat og reiseliv

15.02.2016

Kan et tettere samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører, FoU og regionale utviklingsaktører føre Skagerrak frem som en stor og spennende kulinarisk region? På bakgrunn av en forstudierapport ble søknad til forprosjektet ”Det Nordiske Måltid – Skagerak-aksen” innvilget av programmet Interreg IVA i sommer.

 
 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620