Kutt av Interreg ØKS svekker nordisk samarbeid

Drastisk kutt i den norske bevilgningen til EU-programmet Interreg ØKS rammer det omfattende skandinaviske samarbeidet som er bygget opp i Øresund, Kattegat og Skagerrak.

17.10.2016

Fylkesvaraordførerne i Agder har i to kronikker påpekt de uheldige konsekvensene det norske kuttet har for regionen:

Agder mister store muligheter

Nå spøker det for et relevant, viktig samarbeid

Interreg ØKS programmet adresserer aktuelle nordiske og europeiske utfordringer som innovasjon, arbeidsmarked, transport og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Programmet omfatter 8 norske fylker, 3 svenske og 4 danske regioner. Norges bidrag inn i programmet er 20 millioner årlig over 7 år. Prosjekter kan søke fra en samlet pulje på ca. 143 millioner Euro.

Deltakelsen har gjort det mulig for norsk næringsliv, kommuner og regioner å delta i grenseregionale samarbeidsprosjekt av stor verdi for lokal og regional utvikling. I programmet medvirker norsk næringsliv som fullverdige partnere på lik linje med offentlig sektor.

Stortingsmeldingen om nordisk samarbeid som ble lagt frem den 14.oktober understreker det nordiske samarbeidet som særlig relevant i en tid med omstillingsbehov i de nordiske samfunnene. Samarbeidet med de nordiske landene er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, og for økonomisk omstilling og konkurransekraft.

Interreg ØKS gir støtte til felles skandinaviske prosjekt som utvikler samfunnet innen innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting. En av de mest effektive måter å håndtere felles nordiske utfordringer på er nettopp ved å samarbeide på tvers av landegrensene. Programmet er det største praktiske verktøyet som regionene i dette geografiske området med over ni millioner innbyggere har for regional utvikling i en nordisk kontekst.

Kuttet i bevilgningen rammer aktører i fylkene Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder samt Oslo kommune. I tillegg får det konsekvenser for samarbeid med region Midtjylland, Nordjylland, Halland, Västra Götaland, Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

At ett av tre land trekker seg fra et EU-program midt i en programperiode er etter Nordisk informasjonskontor Sør-Norges oppfatning ikke i tråd med Regjeringens strategier og målsettinger for nordisk og europeisk engasjement. At man fra norsk side ønsker å gjøre dette i et år hvor Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd, er ekstra betenkelig. Regjeringen har ved flere anledninger oppfordret til økt aktivitet og utnyttelse av EU-programmer fra norsk side, Interreg ØKS er nettopp et slikt program.

 


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620