Forprosjektet SUPPORT

Er det mulig å skifte ut geografiske grenser med kunnskapsgrenser der bedrifter og det offentlige virkemiddelapparatet bruker hverandre som gjensidige partnere?

09.09.2014

I Kattegat- Skagerrak-regionen arbeides det på både lokalt og regionalt nivå med å styrke næringslivet. Det offentlige virkemiddelapparatet rettet mot næringslivet kan med en samlebetegnelse kalles et «supportsystem». Forprosjektet SUPPORT har som mål å bygge opp en kunnskapsbase om næringsrettede tilbud og tjenester i regionen i dag, og undersøke mulighetene for et grenseregionalt samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark på dette området.

Forprosjektet er godt i gang med aktiviteter som bl.a. vil gi anbefalinger om hvordan supportsystemene i Skagerrak-regionen kan samarbeide. Dette kan åpne for et større grenseregionalt marked, men også for et samvirke mellom supportsystemene og dermed knytte KASK-regionen tettere sammen. Forprosjektet ønsker også å avdekke om det er behov for en styrking av supportsystemets kompetanser.

Forprosjektet er et Interreg IV A-prosjekt. Partnere i prosjektet er Aust-Agder fylkeskommune, Erhvervshus Nord, Region Nordjylland, Væksthus Nordjylland, Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder. Forprosjektet har et budsjett på 1,4 mill. NOK og avsluttes 31. desember 2014. 

For mer informasjon kontakt:  
Hilde Lona
Nordisk informasjonskontor Sør-Norge                                                            hilde.lona@nordeninfo.no

 

 
Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620