Forprosjektet "Det nordiske måltid" avsluttet

I dag ser vi at mat og matkultur i stadig større grad blir et opplevelsesprodukt. Lokal mat er med i markedsføringen av steder og regioner og inngår ofte som en del av destinasjonsutviklingen. Kystkulturen i Kattegat-Skagerrak har en rekke fellestrekk og regionene har en stor andel reiselivsrelatert næringsliv knyttet til kystnære opplevelser. Samtidig er samarbeidet mellom reiselivsaktører og matbransjen på tvers av Skagerrak i dag tilfeldig og fragmentert.

29.08.2014

Basert på en forstudie samt regionale satsinger innen mat og reiseliv har seks partnere fra KASK- regionen (Kattegat-Skagerrak) arbeidet sammen i forprosjektet "Det nordiske måltid - Skagerrakaksen" med støtte fra Interreg IVA.

Forprosjektets hovedmål var å danne  grunnlag for et interregionalt hovedprosjekt innen mat og reiseliv gjennom å etablere et relevant partnerskap og en god struktur for samhandling.   Man ønsket også å definere fokusområder, metoder og aktiviteter.

Partene har jobbet for å identifisere aktuelle partnere, tematikk, kompetanser og rollefordeling.

Forprosjektets visjon: Økt bærekraftig vekst i mat-/fødevare- og reiselivs-/turismenæringen i Skagerak-regionen. 

Målgruppene i forprosjektet har vært:
Næringsliv: gårdsbutikker, restauranter og produsenter av lokal mat og regionale spesialiteter samt bransjeorganisasjoner og matnettverk.
Offentlig sektor: regionale aktører som arbeider med bygdeutvikling, mat og matopplevelser.
FoU: forsknings- og utviklingsaktører koblet mot opplevelsesindustri i form av reiseliv og mat. 

Partnere i forprosjektet:
Erhvervshus Nord (Lead partner)
Aust-Agder fylkeskommune (norsk prosjekteier)
Vest-Agder fylkeskommune
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vest-Agder
Agder Matforum   

Forprosjektet ble gjennomført i perioden desember 2013 til juni 2014 med et budsjett på 195 781 euro (1,47 millioner). Patnerne er nå i gang med en prosess for å utvikle et felles hovedprosjekt som også vil inkludere et svensk partnerskap.

 

 


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620