Partnersøk

 
 
 

Ulike støtteordninger og programmer stiller ulike krav til partnerskap. Enkelte støtteprogram har som minstekrav at aktører fra tre nordiske land eller selvstyrte områder deltar. Hos andre fond og tilskuddsordninger er partnere fra to nordiske land tilstrekkelig. Uansett antall er det viktig å finne gode partnerne, hvis prosjektet skal bli vellykket. Å finne partnere kan by på utfordringer, og det er slett ikke alle støtteordninger som har mulighet til å hjelpe med det. Noen programmer har imidlertid baser for partnersøk. De finner du på listen under.

Nordplus er Nordisk ministerråds største program for livslang læring og støtter nettverk, prosjekter og mobilitet for elever, lærere og annet pedagogisk personale. Både de baltiske og de nordiske landene deltar i Nordplus.
Partnersøk

Som lærer kan du opprette en brukerprofil hos Norden i skolen og finne en nordisk vennskapsklasse.
Vennskapsklasse

Aktiv ungdom er en del av EU’s Erasmus+ program og støtter prosjekter for og med ungdom
og ungdomsarbeidere. Med jevne mellomrom arrangerer Aktiv ungdom kontaktseminar hvor det er mulig å finne potensielle partnere.
Partnersøk
Opstart er Nordisk kulturfonds støtteprogram for kulturprosjekter i oppstartfasen. Du kan
søke inntil 25 000 DKK til å møte din nordiske partner for å utvikle prosjektideen og finne
flere partnere. For å søke Opstart holder det å være to nordiske partnere, men for å søke
prosjektstøtte må det være med partnere fra minimum tre nordiske land.
Opstartsmidler
Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene
gjennom regionalt samarbeid i Europa. Noen av interreg-programmene opererer med
partnersøk mens andre arrangerer partnersøk-konferanser som annonseres på programmets
hjemmeside eller interreg.no
interreg.no
Interreg Europe legger til rette for nettverksbygging, deling og formidling av kunnskap og
erfaringer mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi.
Partnersøk
Interreg Sverige-Norge programmet skal styrke innovasjon, kunnskapsheving og
konkurransekraft innen næringsliv, teknikk og samfunnsutvikling.
Partnersøk
Interreg ØKS programmet skal fremme holdbar økonomisk vekst, binde regionen sammen
og fremme hverdagsintegrasjon i Øresund-Kattegat- Skagerrak
Partnersøk
Botnia Atlantica programmet skal bidra til innovasjon, et styrket næringsliv, satsing på natur-
og kulturarv samt gode samarbeidsrelasjoner i nordområdene.
Partnersøk
Østersjøprogrammet støtter samarbeid i Østersjøregionen som gjør området attraktiv å bo,
jobbe og investere i.
Partnersøk