august 16, 2019

Norge forlenger Interreg-deltakelse

Regjeringen vil videreføre norsk deltagelse i Interreg etter 2020, sa statssekretær Anne Karin Olli under søkerseminaret Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og Nordisk informasjonskontor Norge arrangerte i Nordisk ministerråds og Nordisk råds telt i Arendalsuka. Videreføring av deltakelsen vil bli omtalt i den kommende stortingsmeldingen om distriktspolitikk, som legges frem etter sommeren. Rammene til Interreg vil bli en del av den ordinære budsjettprosessen. Beslutningen om hvilke Interreg-program Norge skal delta, vil vi komme tilbake til.  Begrunnelsen er at programdeltagelsen er en viktig del av Norges samarbeid med EU. Deltakelse i EUs programmer bidrar til å koblet norsk næringsliv, forsknings og utdanningsinstitusjoner, regioner og kommuner opp mot Europa. Her kan norske aktører søke støtte til tiltak som er viktige for samfunns- og tjenesteutviklingen lokalt og regionalt. Dette bygger opp under oppgaveløsingen til kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder deltagelse i øvrige programmer, er tidsplanen at Norge i løpet av februar 2020 skal gi en foreløpig tilbakemelding til Europakommisjonen om hvilke programmer Norge ønsker å delta i. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland orienterte sine nordiske kolleger om den videre deltakelsen under det nordiske ministermøtet for regionalpolitikk i Reykjavik 27. juni.