nordiske stØtteordninger

Aktuelle EU-programmer
sØknadsfrist
land som dekkes
 
Botnia-Atlantica
Søkeportalen åpen 20.08-12.09.2018 
Norge, Sverige, Finland
 

Programmet skal bidra til innovasjon, et styrket næringsliv, satsing på natur- og kulturarv samt gode samarbeidsrelasjoner i de nordlige områdene av Finland, Sverige og Norge. Norsk deltager er Nordland fylke.

 
Interreg Nord
Søkeportalen åpen 01.11.17.-15.02.18 
Finnmark, Troms og Nordland (N), Norrbotten (S), Lappland (FIN)
 

Programmets mål er bærekraftig utvikling av nordområdene. Prioriterte områder er entreprenørskap, innovasjon, forskning, kultur, miljø og felles arbeidsmarked.

 
Interreg Øresund-Kattegat -Skagerrak
Søkeportalen åpen 15. 01-09.02.2018 
Danmark, Sverige, Norge
 

Programmets tre innsatsområder er å fremme holdbar økonomisk vekst, å binde regionen sammen og å fremme hverdagsintegrasjon.

 
Interreg Sverige-Norge
Søkeportalen er åpen 15.01-15.02.18 
Begge sider av den svensk-norske riksgrense
 

Programmet skal styrke innovasjon, kunnskapsheving og konkurransekraft innen næringsliv, teknikk og samfunnsutvikling.

 
Kolarctic
Søkeportalen åpen 03.05-29.09.2018 
Nordlige områder av Norge, Sverige, Finland, Russland
 

Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser.

 
Nordsjøprogrammet
Neste søknadsrunde åpen 29.12.17 - 05.03.18. Før søknad sendes skal en prosjektbeskrivelse leveres og godkjennes. 
Nederland, Danmark, Norge, Tyskland, Sverige, Storbritannia
 

Programmet støtter samarbeid og prosjekter innen innovasjon, miljø, tilgjengelighet og bærekraftige lokalsamfunn.

 
Nordlig periferi og Arktis NPA
Neste søknadsrunde åpen 1.10.17-28.02.18. Søknader om støtte til forberedelse av hovedsøknad behandles fortløpende 
Sverige, Norge, Grønland, Færøyene, Island, Finland, Skottland, Irland
 

Programmet prioriterer prosjekt som enten fremmer innovasjon og konkurranseevne i perifere strøk eller bærekraftig utvikling av naturens og samfunnets ressurser i fjerntliggende områder.

 
Østersjøprogrammet
09.04.2018
Danmark, Norge, Estland, Tyskland, Sverige, Latvia, Litauen, Finland, Russland, Hvite-Russland, Polen, Åland
 

Programmet støtter samarbeid i Østersjøregionen som gjør området attraktiv å bo, jobbe og investere i. Krever minst tre deltakerland, hvorav minst to er EU-medlemmer.

 
Arbeid og sysselsetting
sØknadsfrist
land som dekkes
 
Nopef
16.03.2018
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

Nopef finansierer prosjektstudier for små og mellomstore nordiske foretak som vil etablere seg i et land utenfor EU og EFTA.

 
Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig ansatte
30.03.2018
Alle land og selvstyrte områder i Norden, Estland, Latvia, Litauen
 

Ordningen gir støtte til personell i offentlig sektor til studiebesøk, praksisplass, opplæring eller nettverksbygging mellom Norden og Baltikum.

 
Nordisk tjenestemannsutveksling
Fortløpende behandling 
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

Statsansatte kan få stipend til å jobbe i statsforvaltningen i et annet nordisk land. Formålet er å styrke samarbeidet mellom nordiske statsetater og gi impulser til nytenkning innen eget arbeidsfelt.

 
Barn og unge
sØknadsfrist
land som dekkes
 
Clara Lachmanns stiftelse
15.03.2018
Norge, Sverige,Island, Danmark (inklusive Grønland og Færøyene)
 

Fondet støtter skole- og studiereiser, kurs og leiropphold for grupper i et annet skandinavisk land. Fondet kan også støtte tilrettelegging for kongresser og møter i Skandinavia samt deltagelse på disse. Det kan søkes støtte til utgivelse av publikasjoner av skandinavisk interesse.

 
NORDBUK Nordisk barne og ungdomskomite
Neste søknadsrunde åpen fra 03.04. - 03.05.18 
Alle land og selvstyrte områder i Norden, delvis også Baltikum
 

NORDBUKs mål er å styrke unges nordiske identitet. Ordningen støtter barn og unges deltakelse i kulturelle, politiske og sosiale aktiviteter i Norden. Det gis organisasjonsstøtte og prosjektstøtte til lag, foreninger og organisasjoner.

 
Foreningen Norden
15.05.2018
Norge
 

Medlemsskoler og -bibliotek kan søke Foreningen Nordens elev- og lærerstipend til utvekslingsreiser i Norden

 
Nordplus junior
01.02.2019
Alle land og selvstyrte områder i Norden, Estland, Latvia, Litauen
 

Barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan få støtte til samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum.

 
Volt
Neste søknadsrunde åpen 21.03 - 25.04.18 
Alle nordiske land og selvstyrte områder
 

Volt støtter prosjekter for barn og unge opp til 25 år som bidrar til nysgjerrighet og forståelse for andre nordiske lands språk og kultur, og også speiler samfunnets mangfold mht kjønnsidentitet, funksjonsevne samt kulturell og etnisk bakgrunn. Det legges stor vekt på de unges egen deltagelse og påvirkning i prosjektet.

 
Forretningsliv og innovasjon
sØknadsfrist
land som dekkes
 
Nordic Innovation
Neste søknadsperiode 01.02.-09.04.2018 
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

Programmet støtter innovative aktiviteter knyttet til nye eller mer effektive produkter, prosesser, tjenester, teknologier og/eller ideer som allerede er tilgjengelig for myndigheter og samfunnet for øvrig.

 
Funksjonshemmede
sØknadsfrist
land som dekkes
 
Nordic Welfare Center
Avventer neste frist 
Alle land og selvstyrte områder i Norden, Baltikum, Nordvest-Russland
 

Støtteordningen skal stimulere nordisk samarbeid mellom organisasjoner for funksjonshemmede i Norden. Bidrag kan søkes til aktiviteter og nordiske møter/konferenser av interessepolitisk karakter som arrangeres av en nasjonal eller samnordisk organisasjon for funksjonshemmede.

 
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
sØknadsfrist
land som dekkes
 
Nordisk Film- og TV-fond
Fortløpende behandling 
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

Fondet fremmer nordisk film- og TV-produksjon ved toppfinansiering av prosjektutvikling og produksjon av spillefilmer, TV-fiksjon/serier og kreative dokumentarfilmer.

 
Kultur og kreative næringer
sØknadsfrist
land som dekkes
 
Avsetning til norsk-islandsk kultursamarbeid
15.12.2018
Norge og Island
 

Hensikten med avsetningen er å bidra til et mangfoldig kultursamarbeid mellom Norge og Island. Både norske og islandske aktører kan søke. Tiltak som får støtte skal ha relevans for begge land og helst gi avkastning i form av varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere eller forskere lenge etter at det konkrete prosjektet er gjennomført.

 
Finsk-norsk kulturinstitutt
28.02.2018
Norge og Finland
 

Enkeltpersoner, foreninger, institusjoner og organisasjoner kan søke bidrag til kulturell aktivitet. Nye bilaterale samarbeidsformer prioriteres.

 
Letterstedtska Föreningen
15.09.2018
Sverige, Danmark, Island, Norge, Finland
 

Foreningen støtter samarbeid i Norden innen industri, vitenskap, kunst og kultur.

 
Nordisk Film- og TV-fond
Fortløpende behandling 
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

Fondet fremmer nordisk film- og TV-produksjon ved toppfinansiering av prosjektutvikling og produksjon av spillefilmer, TV-fiksjon/serier og kreative dokumentarfilmer.

 
Nordisk kulturfond
02.05.2018
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

Fondet støtter kultursamarbeid i bred forstand innen de nordiske land og selvstyrte områder.

 
Nordisk kulturkontakt
Mobilitetstøtte 1.3.-4.4.18, nettverkstøtte 18.1.-20.2.18, kultur- og kunstprogrammet 5.2.-6.3.18 
Alle land i Norden, delvis også Baltikum
 

Nordisk kulturkontakt administrerer Kultur- og kunstprogrammet som støtter produksjon, kompetanseutvikling og formidling, samt Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur som støtter mobilitet, nettverksbygging og kunstnerresidenser.

 
Nordisk kulturkontakt residensstøtte
15.01-15.02.2018 
Alle land og selvstyrte områder i Norden, Baltikum
 

Kunstnerresidenser i Norden og Baltikum kan søke om støtte til å inviterer profesjonelle kunstnere til residensen. Oppholdene bør være av et par måneders varighet. Kunstnerne selv kan ikke søke.

 
Nordplus nordiske språk
01.02.2019
Alle nordiske land og selvstyrte områder, Baltikum, det samiske språkområdet og andre land aktuelle for prosjektet
 

Programmet har som mål å styrke språkforståelsen i Norden, og å stimulere interessen for, kunnskapen om og forståelsen for nordiske kulturer, språk og livsvilkår. Målgruppen er alle aktører som arbeider innen det nordiske språkområdet.

 
Norwegian Literature Abroad Nordisk oversettelsestøtte
Skjønnlitteratur 01.04.2018, faglitteratur 01.06.2018 
Alle nordiske land og selvstyrte områder
 

Nordisk oversettelsesstøtte skal bidra til flere utgivelser av kvalitetslitteratur fra Norden på andre nordiske språk enn originalspråket, og dermed styrke utbredelse og kjennskap til nordisk litteratur. Det kan gis støtte for inntil 4 søknader pr. forlag årlig med maksimalt to titler pr. søknadsrunde.

 
Volt
Neste søknadsrunde åpen 21.03-25.04.18 
Alle nordiske land og selvstyrte områder
 

Volt støtter prosjekter for barn og unge opp til 25 år som bidrar til nysgjerrighet og forståelse for andre nordiske lands språk og kultur, og også speiler samfunnets mangfold mht kjønnsidentitet, funksjonsevne samt kulturell og etnisk bakgrunn. Det legges stor vekt på de unges egen deltagelse og påvirkning i prosjektet.

 
Likestilling
sØknadsfrist
land som dekkes
 
NIKK Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn
Søkeportalen åpen 01.03-31.03.2018 
Alle land og selvstyrte områder i Norden samt Baltikum og Nordvest-Russland
 

NIKK forvalter midler til prosjekter som bidrar til det nordiske likestillingsarbeidet. Aktiviteter som støttes skal ha nordisk nytteverdi og likestillingspolitisk merverdi.

 
Natur og miljø
sØknadsfrist
land som dekkes
 
NEFCO
Avventer ny frist 
Russland, Hviterussland, Ukraina, Baltikum, Arktis
 

Det nordiske miljøfinansieringsselskapet (NEFCO) er etablert av de fem nordiske landene. Det finansierer miljøprosjekter i bl.a. Sentral- og Øst-Europa og prioriterer prosjekter som gir kostnadseffektive miljøgevinster i hele regionen.

 
Nordisk utviklingsfond
Fortløpende behandling 
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

NDF støtter investeringer knyttet til klimaendringer i lavinntektsland.

 
Norden og nabo-områdene
sØknadsfrist
land som dekkes
 
NMRs arktiske samarbeidsprogram
01.03.2018
Alle nordiske land og selvstyrte områder, Nordvestrussland
 

Programmet støtter prosesser, prosjekt og initiativ som bidrar til bærekraftig utvikling for befolkningen i Arktis i de nye omstendighetene globaliseringen og klimaendringene fører med seg.

 
Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig ansatte
30.03.2018
Alle land og selvstyrte områder i Norden, Estland, Latvia, Litauen
 

Ordningen gir støtte til personell i offentlig sektor til studiebesøk, praksisplass, opplæring eller nettverksbygging mellom Norden og Baltikum.

 
Nordisk-baltisk støtteprogram for frivillige organisasjoner
01.03.2018
Estland, Latvia, Litauen
 

Programmet støtter baltiske, frivillige organisasjoner (NGO'er) som vil danne nettverk og utveksle erfaringer med lignende nordiske organisasjoner. Målet er at NGO'ene styrkes og bidrar i utviklingen av et dynamisk og sterkt sivilt samfunn i Baltikum.

 
Skog- og jordbruk
sØknadsfrist
land som dekkes
 
NordGen Skog (stipend)
15.02.2018
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

Enkeltpersoner kan søke inntil 20 000 NOK for videreutdanning og erfaringsutveksling innen frø- og planteproduksjon, foryngelsesmetoder og foredling i de nordiske land. Andre prosjekter kan også få støtte.

 
SamNordisk Skogsforskning
15.02.2018
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

SNS støtter forskning på skog, skogbruk, utnyttelse av trevarer og skogsprodukter, samt skogens ikke-kommersielle verdi. Krever deltakelse fra minst tre nordiske land.

 
Utdanning og forskning
sØknadsfrist
land som dekkes
 
Clara Lachmanns stiftelse
15.03.2018
Sverige, Norge, Danmark, Island, Færøyene, Grønland
 

Fondet støtter skole- og studiereiser, kurs og leiropphold for grupper i et annet skandinavisk land. Fondet kan også støtte tilrettelegging for kongresser og møter i Skandinavia, samt deltagelse på disse. Det kan søkes støtte til utgivelse av publikasjoner av skandinavisk interesse.

 
Foreningen Nordens masterstipend
Avventer ny frist i 2018 
Masterstudenter ved UiO
 

Sammen med UiO:Norden deler Foreningen Norden ut to stipender på 28 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk.

 
Letterstedtska Föreningen
15.09.2018
Sverige, Danmark, Island, Norge, Finland
 

Foreningen støtter nordisk samarbeid innen industri, vitenskap, kunst og kultur.

 
NCCS Nordic College of Caring Science
01.03.2018
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

Forskningsfondet støtter vitenskapelig utvikling innen omsorgsvitenskap i form av nordiske forskningsprosjekter som gir kunnskap om respektfull og verdig omsorg av mennesker i ulike livssituasjoner, kontekster og i ulike kulturer, spesielt med henblikk på helse, lidelse, livslange handikap og forestående død. Fondet deler årlig ut forskningsstipend og reisestipend.

 
Nordforsk
Avventer ny frist 
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

Nordforsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

 
Nordisk Afrikainstitutt
Avventer ny frist 
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

Instituttet gir stipend til reise og opphold i Afrika i forskningsøyemed. Søkeren må være tilknyttet et nordisk universitet, høyskole eller forskningsinstitusjon og være over Bachelor-nivå. Instituttet gir også stipend til en måneds opphold ved instituttets bibliotek i Uppsala.

 
Nordisk institutt for Asiastudier
1. juni og 1. oktober hvert år 
Alle land og selvstyrte områder i Norden
 

NIAS deler ut stipend til studenter som ønsker et studieopphold ved instituttet i København.

 
Nordplus horisontal
01.02.2019
Alle nordiske land og selvstyrte områder samt Baltikum og andre land relevante for prosjektet
 

Programmet retter seg mot alle institusjoner og organisasjoner som arbeider hovedsakelig innenfor feltet utdanning og livslang læring. Programmet støtter innovative prosjekter på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer, og prosjekter som kan ta opp nye og mer komplekse problemstillinger og utfordringer.

 
Nordplus høyere utdanning
01.02.2019
Alle nordiske land og selvstyrte områder samt Baltikum
 

Programmet støtter tiltak som knytter sammen læresteder for høyere utdanning, både private og offentlige. Det støtter nettverksbygging for utveksling av erfaringer og innovative resultat. Det gis mobilitets-, nettverks-, og prosjektstøtte.

 
Nordplus nordiske språk
01.02.2019
Alle nordiske land og selvstyrte områder, Baltikum, det samiske språkområdet og andre land aktuelle for prosjektet
 

Programmet har som mål å styrke språkforståelsen i Norden, og å stimulere interessen for, kunnskapen om og forståelsen for nordiske kulturer, språk og livsvilkår. Målgruppen er alle aktører som arbeider innen det nordiske språkområdet.

 
Nordplus nordiske språk - forberedende besøk
Avventer ny frist i 2018 
Alle nordiske land og selvstyrte områder samt Baltikum
 

Tilskuddet skal gjøre det mulig for aktører som jobber med utvikling av språkundervisning å møtes og utarbeide et felles prosjekt.

 
Nordplus voksen
01.02.2019
Alle nordiske land og selvstyrte områder samt Baltikum
 

Programmet støtter formell og ikke-formell opplæring av voksne i form av nettverksbygging, samarbeid og utveksling. Målet er å styrke voksnes evne til å møte utfordringer i dages arbeidsmarked og styrke forholdet mellom voksenopplæring og arbeidsliv.

 


Relevante artikler

Synagoge i Latvia restaurert med EØS-midler

08.02.2016

Elever fra bygg- og anlegg ved Sam Eyde vgs. i Arendal og elever fra to yrkesskoler i Rezekne har deltatt i restaureringsarbeidet.

Oppstart for Interreg ØKS prosjektet KOBRA

04.11.2015

Interreg ØKS prosjektet KOBRA er nå i gang. Prosjektnavnet står for Kompetansebasert regional analyse.

Arendal voksenopplæring med i Nordplus-støttet prosjekt

05.12.2014

"Visible bridges" skal bygge en bærekraftig bro fra språkundervisning til arbeidsliv for innvandrere.

Millionstøtte til digital kunst

19.03.2014

Juryen i gang med å finne vinneren av Digital 2015-2016.

Nordisk kulturfond

19.12.2012

Nordisk kulturfond støtter kultursamarbeid i bred forstand innen de nordiske land og selvstyrte områder.

 
 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620