mai 27, 2018

Norden verdens mest integrerte region – eller ikkje?

Onsdag 20. juni inviterer det Interreg-finansierte prosjektet Nordisk Jobstart+ til seminar i København. Tema er korleis skape ein tettare og meir integrert nordisk arbeidsmarknad.  Etterspurnaden etter arbeidskraft i både Danmark, Norge og Sverige er stor. Samtidig er det fleire ledige, som har vanskar med å kome inn på arbeidsmarknaden. Kvifor? Program og påmelding her