Samarbeid folk til folk

Tette og ofte uformelle bånd mellom innbyggerne i Norden, er selve fundamentet for det nordiske samholdet. Disse båndene er en forutsetning for å lykkes, også med det offisielle samarbeidet.

Landene i Norden har til dels en felles historie. Allianser ble inngått og oppløst, kriger ble utkjempet og forsoninger forseglet. I dag er Norden en stabil del av verden og mange har knyttet familiære, kollegiale og vennskapelige bånd over landegrensene.

Denne uformelle kontakten har resultert i et frivillig nordisk organisasjonsliv med sine samarbeidsorgan. Foreningene Nordens Forbund er en paraplyorganisasjon med nasjonale foreninger i alle nordiske land. I Norge har Foreningen Norden hovedkontor i Oslo og lokal- og distriktslag over hele landet. Foreningen engasjerer seg spesielt i oppgaver som ikke reguleres av det offentlige, som f.eks. skoleutveksling, vennskapssamarbeid, kulturutveksling og arbeid for økt nabospråkforståelse.

Gjennom støtteordninger for kultursamarbeid, er Nordisk Kulturfond og Nordisk kultukontakt blant de største aktørene i Norden som fremmer samarbeid folk til folk. 

Det finnes også flere nordiske støtteordninger for samarbeid der organisasjoner, skoler og enkeltpesoner kan søke om midler til felles prosjekter. 

 

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

 

Relevante artikler

Rezeknesamarbeid fortsetter i fire nye år

23.09.2016

Demokratiutvikling, samarbeid innen folkehelse og utdanning samt bærekraftig utvikling av infrastruktur og turistnæring. Dette er prioriterte områder i en ny samarbeidsavtale mellom Rezekne by og distrikt i Latvia, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune som ble inngått 14. september. Avtalen gjelder til 2020.

Nord Pub

26.04.2016

Alle publikasjoner som er finansiert og utgitt av Nordisk ministerråd er offentlig tilgjengelige.

Vest-Agder fylkeskommune besøker estisk vennskapsfylke

18.02.2016

Vest-Agder fylke og Lääne Viruma i Estland har samarbeidet siden 1995. I slutten av januar var fylkesmannen i Lääne Viruma vertskap for en gruppe på seks personer fra Vest-Agder. I tillegg til fylkesordfører var ansatte i skole- og kultursektoren med. Også representanter for Lääne Virumas svenske vennskapsby, Jönköping, deltok i besøket.

 
 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620