Det offisielle samarbeidet

Det nordiske samarbeidet er ett av verdens mest omfattende regionale samarbeid. Det omfatter Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge samt de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Det nordiske samarbeidet er politisk, økonomisk og kulturelt forankret gjennom Nordisk ministerråd, Nordisk råd og deres organisasjoner. Samarbeidet er tuftet på Helsingforsavtalen fra 1962.

Helsingforsavtalens prinsipp er at en felles nordisk tilnærming på en rekke samfunnsområder har større effekt enn landenes enkeltvise innsats. Passfrihet, et fritt arbeidsmarked og felles sosiale velferdsordninger bidrar til å gjøre Norden til en dynamisk og attraktiv region. 

Nordisk råd ble etablert i 1952 som forum for parlamentarikere i Norden. Rådet tar politiske initiativ og har en rådgivende, oppfølgende og pådrivende rolle. Rådet har 87 medlemmer som reflekterer nasjonalforsamlingenes partimessige sammensetninger. Norge har 20 medlemmer. Formannskapet rullerer mellom de nordiske land. Nordisk råds president velges for et år av gangen. Presidentskapet roterer mellom landene etter en særlig ordning. I 2017 ligger det hos Finland. Deres presidentskapsprogram heter "Tilsammans". Britt Lundberg fra Åland er president for Nordisk råd i 2017.

Nordisk råd deler hvert år ut en litteraturpris, en pris for barne- og ungdomslitteratur, en musikkpris, en filmpris og en natur- og miljøpris.

Nordisk ministerråd ble etablert i 1971 som de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Samarbeidsministrene leder i praksis ministerrådet hvor arbeidet omfatter de fleste samfunnsområder. Formannskapet rullerer, og i 2017 ledes det av Norge. Endring er et sentralt begrep i årets formannskapsprogram som har tre hovedbolker: Norden i omstilling, Norden i Europa, Norden i verden.

Nordisk ministerråds og Nordisk råds sekretariater er samlokalisert i København. 

 

 

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Relevante artikler

Norden sentral under Arendalsuka

11.08.2016

Norden og nordiske spørsmål vil stå sentralt under Arendalsuka som i år arrangeres 15.-20. august. Det nordiske arbeidsmarkedet og den nordiske velferdsmodellen, flyktningsituasjonen og kunst som sosial drivkraft er aktuelle temaer under uken. Presidenten i Nordisk råd og representanter for nordiske organisasjoner deltar i debattene. De nordiske ambassadørene til Norge samtaler om nordisk samarbeids fremtidige rolle.

Nord Pub

26.04.2016

Alle publikasjoner som er finansiert og utgitt av Nordisk ministerråd er offentlig tilgjengelige.

Norden-sammen er vi sterke

19.01.2015

I 2013 startet Nordens samarbeidsministrene et visjonsarbeid for å stake ut kursen for det nordiske samarbeidet de kommende år. I 2014 kom visjonserklæringen ”Norden – sammen er vi sterkere.”

 
 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620